Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Husene - og virksomhederne på Energivej

Denne side er under opbygning!
Kan du hjælpe med oplysninger om husene og virksomhederne på Energivej, er du meget velkommen til at kontakte Henning Millard på henningmillard@gmail.com - 4194 4081 eller bruge kuponen nederst på denne side.

Energivej 2

Energivej er ifølge BBR opført i 1985.


I oktober 2010 blev Pressco's ejer Kurt Bundgaard Hansen dræbt ved en tragisk ulykke med en varmluftsballon i grænseområdet mellem Tanzania og Kenya.

En ulykke med en varmtluftsballon i grænseområdet mellem Tanzania og Kenya har kostet en kendt grenaaenser, Kurt Bundgaard Hansen, livet. Kurt Bundgaard Hansens hustru overlevede ulykken. Var dog indlagt med kvæstelser på hospital i Nairobi i Kenya.

Vanskelige vejrforhold med hårde vind resulterede angiveligt i en meget hård landing, der kastede samtlige ni ombordværende ud af kurven under ballonen. I styrtet fik Kurt Bundgaard Hansen ifølge stiften.dks oplysninger et fastmonteret kamera i hovedet og døde af sine kvæstelser heraf.

På grund af Kurt Bundgaard Hansens dødsfald blev virksomheden kort efter lukket.

Energivej 4

Energivej 4 er opført ifølge BBR i 1987 af K. H. Tømrer og Glarmester- forretning v/Kurt Hedemann.

Hjemmeside: www.kh-auning.dk

Mail: post@kh-auning.dk

Energivej 6

Energivej 6 er ifølge BBR opført i 1987. Børge Kjærs autoværksted holder til på ejendommen, der også kan ses fra Århusvej.

Energivej 10

JS-Byg - Tømrer- og Snedkerforretning
v. Jacob Skipper, Mobil: 20742479, Mail: js-byg@live.dk

Bygningen er ifølge BBR opført 2003

Energivej 11

Energivej 11 er ifølge BBR opført i 1987. Her ligger Auning Trætransport siden 2010.

Transportmagasinet skrev bl.a. følgende om Auning Trætransport i april 2015:

Umiddelbart rimer distribution af stykgods ikke på trætransport, men Bach & Pedersen Fragt og Auning Transport ser et stort potentiale i fusionen.

Auning Transport, der primært transporterer råtræ, blev stiftet i 2010. Forretningen har løbende vokset sig større og tæller i dag 15 chauffører, men administrativt har direktør Brian Graff været ene mand på kontoret på hjemmeadressen ved byen Floes mellem Auning og Randers. Det betød dagligt mange forskellige arbejdsopgaver - lige fra bogføring til disponering. 

- Salget til Bach & Pedersen Fragt handler ikke om økonomi, men om mindske mit store arbejdspres som selvstændig, siger Brian Graff, der de sidste fem år kan tælle sin afholdte feriedage på to hænder. 

Læs hele artiklen her:
www.transportmagasinet.dk/article/view/202720/utraditionel_fragtmandsfusion

Energivej 18

Auning Varmeværks første produktionsbygning er ifølge BBR opført i 1983. Det nye varmeværk, på samme adresse, er opført i 1993.

Klik på billederne 
for at få et større foto


Hjulpet af et ålborggensisk ingeniørfirma tog en lille kreds af Auning-borgere initiativ til opførelsen af et fjernvarmeværk placeret i Nygade lige bag ved Boligmonteringen. Et projekt som i dag kan kaldes et pionerarbejde.

Den 14. januar 1962 klokken 8 om morgenen blev det varme vand for første gang ført fra varmeværket ud  til forbrugernes radiatorer.

Med cirka 70 forbrugere tilsluttet ledningsnettet begyndte Auning Varmeværk a.m.b.a. den kollektive varmeforsyning i byen. Værket brugte dengang heavy fuel som brændsel i et rotationsfyr. Til orientering kan nævnes at prisen for et ton olie i 1962 var 110 kr. pr. ton.

Værket kostede 1,7 million kroner at opføre.

Efterhånden som olien steg, blev bestyrelsen enig om at man skulle finde alternativer til opvarmning i stedet for olien. Det skete i 1982 hvor værket købte en grund uden for byen og byggede et kulfyret varmeværk. På daværende tidspunkt var der 470 forbrugere, og der blev solgt 202.000 m3 varmt vand.

I løbet af få år steg kulprisen dog voldsomt pga. større og større afgifter, og bestyrelsen måtte atter se sig om efter andet brændsel til kedlerne. Valget blev halm, og i efteråret 1992 stod et nyt halmfyret anlæg klar med en 3,15 Mwh. kedel til at forsyne omkring 600 Auning-huse med varme.

Prisen for dette værk var 12,5 millioner kr.

Af hensyn til forsynings- sikkerheden og det stigende antal forbrugere blev der i år 2000 installeret en 5 Mwh. kedel ved siden af den oprindelige. Med disse 2 kedler produceres al varme med halm som brændsel.  I 2003 blev der opført en 1000 m3 akkumuleringstank ved siden af den oprindelige 400 m3.

I november 2011 var forbrugerantallet vokset til 1048 installationer,  der sælges ca. 22,000 Mwh. pr. år, og der forbruges ca. 8.600 tons halm. Der er ansat 3 mand til værkets drift og vedligeholdelse samt vagtordning.

Da forbrugerantallet stadig vokser er der planer om at udskifte den første halmkedel med en større i løbet af få år. 

Forsyningssikkerhed
Da Auning Varmeværk´s målsætning naturligvis er at kunne forsyne brugerne med varme konstant hele året, er der installationer som sikrer dette.

På varmeværket er kedler, akkumuleringstanke, pumper, temperaturer mv. konstant overvåget af et SRO-anlæg. Opstår der fejlsituationer gives der omgående alarmkald til vagtselskabet, som derefter pr. mobil kontakter vagthavende person. Der er 3 personer som kan møde på værket inden for 10 min.

Værket råder over 2 halmfyrede kedler placeret i "ny bygning" sammen med halmlageret, samt 2 oliefyrede- og 1 træpillekedel placeret i "gl. bygning". Der er 2 hovedpumper som hver har kapacitet til at forsyne byen. Opstår der fejl på en pumpe, kobles den anden automatisk ind, samtidig med at der gives alarmkald.

Da værket har 2 akkumuleringstanke på tilsammen 1400 m3, som automatisk kobles ind hvis kedlerne stoppes af fejl, er der således mulighed for at levere varme i op til 24 timer (naturligvis afhængig af årstiden), selv om der ikke er kedler i drift.

Disse automatiske styre- og omskiftefunktioner forudsætter selvfølgelig at diverse PLC-komponenter mv. er intakte, derfor er anlægget opbygget så alt kan styres manuelt, så det er muligt at opretholde en varmeproduktion,selv om styresystemerne er ude af drift.

Den mest almindelige "trussel" udefra er vel strømsvigt. Varmeværket har derfor en 250 KW dieselgenerator, som automatisk starter op og kobler ind hvis forsyningen fra elværket er væk i mere end 10 sekunder. Dette vil således næppe blive bemærket af nogen forbruger.

Der er brændstof på anlægget til ca. 30 timers drift ved fuld belastning. Brand alle andre steder end inde i kedlerne er ethvert varmeværks mareridt! Auning Varmeværk er dog sikret efter gældende regler, bl.a. kan nævnes: Brandmur og -døre mellem kedelrum og halmlager, dobbelt sikring når halmballer transporteres fra lager til kedler, sprinkleranlæg med tryktanke (kan fungerer uden forsyning fra vandværk).

Skulle kedlerne i en af bygningerne havarerer, kan kedelanlægget i den anden bygning sikre forsyningen, da anlæggene hver for sig er store nok til at forsyne byen selv i vinter perioden. Skulle el-installationerne være beskadigede, kan der lægges midlertidige kabler fra dieselgeneratoren til det kedelanlæg som skal være i drift.

Da anlægget således står i 2 separate bygninger,og generator placeret udendørs,vil det derfor være sandsynligt at der kan etableres og opretholdes en varmeforsyning selv efter en alvorlig brand. Der vil dog nok være en afbrydelse af nogen varighed afhængig af skaden.

Hvis der opstår fejl på elinstallationer, har værket aftale med installatør som har døgnvagt og kan møde op med kort varsel.

I Auning by er der ca. 25 kilometer fjernvarmerør af forskellig alder og størrelse. Det sker derfor uundgåeligt at der kan være afbrydelser i forbindelse med rørbrud, nye tilslutninger opgradering af rør mv. Ved planlagte afbrydelser gives der besked til de berørte forbrugere inden arbejdet finder sted, og længere varende afbrydelser søges naturligvis af finde sted i sommer halvåret. En del af byen er ringforbundet så det er muligt at bevare forsyningen til så mange som muligt.

Værket har også her aftale med rørsmede som kan tilkaldes med kort varsel. Alt i alt må forsyningsikkerheden betegnes at være mindst lige så god som hvis forbrugerne havde eget fyringsanlæg.

Kilde: Auning Varmeværks hjemmeside

Energivej 22

Energivej 22 er ifølge BBR bygget i 1991 og ombygget i 1993 af Hans-Ulrik Jensens, HUJ A/S.

Energivej 22
8963 Auning
Tlf: 8648 3400

Hjemmeside:
www.huj.dk

Mail:
huj@huj.dk

Energivej 45

Brix Grafisk Kommunikation
Energivej 45
8963 Auning
Tlf. 8795 1000

Hjemmeside: http://www.brix.dk

Mail: brix@brix.dk

Energivej 75

Tidligere lå der en gård på stedet. Hjørnegården blev nedrevet og stod tom frem til 1997 hvor Datagraf byggede sit nye domicil på Energivej 75 og forlod Nørgaardsvej.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:25. December 2022

Besøg